2009

Numer
konkursu
Termin
ogłoszenia
Priorytet,
Działanie, 
Poddziałanie
                 Alokacja na rok 2009 (PLN) Status Ogłoszenie o konkursie Dokumentacja konkursowa  Załączniki Prezentacja ze spotkania informacyjnego Harmonogram konkursu 
1/8.1.3/09  26.01.09 Priorytet VIII
Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3
506 210 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik  
1/6.1.1/09  26.01.09 Priorytet VI
Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1
10 231 322 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik  

 

1/8.1.2/09  26.01.09 Priorytet VIII
Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.2
7 444 266 zł konkurs zamknięty ogłoszenie z 26.10.br

ogłoszenie z 26.01.br
dokumentacja z 26.10.br. wraz z wytycznymi z 02..06.2010r.

dokumentacja z 26.01.br

lista sprawdzająca 

pobierz plik z 29.10.br


pobierz plik z 26.01.br
 
1/6.2/09  26.01.09 Priorytet VI
Działanie 6.2
 9 392 672 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik  
1/7.2.1/09 02.02.09 Priorytet VII
Działanie 7.2
Poddziałanie 7.2.1
6 367 860 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik  
1/9.1.1/09 02.02.09 Priorytet IX
Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.1 
 5 697 278 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik  
1/8.1.1/09 20.04.09  Priorytet VIII
Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.1
21 141 716zł konkurs zamknięty

pobierz plik

pobierz plik

1.dokumentacja z dn.20.04.09r.

2.dokumentacja z dn.26.08.09r

lista sprawdzająca 

pobierz plik  

pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik

1/9.3/09 20.04.09  Priorytet IX
Działanie 9.3
4330 541 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
1/9.1.2/09 20.04.09 Priorytet IX
Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.2
11 280 362 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
1/7.2.2/09 04.05.09 Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.2 3 820 716 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
1/9.2/09 18.05.09 Priorytet IX    Diałanie 9.2 12 083 608 z konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik
1/7.3/09 09.06.09 Priorytet VII    Działanie 7.3 2 547 144 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik
1/6.3/09 18.06.09 Priorytet VI Działanie 6.3 702 961 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
pobierz plik
pobierz plik
1/8.2.1/09 03.07.09  Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.2.1 2 977 707 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
2/6.2/09 27.07.09 Priorytet VI
Działanie 6.2
14 392 672 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
 
1/9.4/09 03.08.09 Priorytet IX
Działanie 9.4
2 270 042 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
1/9.5/09 24.08.09 Priorytet IX
Działanie 9.5
3 514 807 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik
pobierz plik
1/6.1.1/IN/ 09 13.10.09 Priorytet VI
Innowacyjne
6.1.1
2 529 331 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik pobierz plik
1/9.2/IN/09 13.10.09 Priorytet IX
Innowacyjne
9.2
1 695 737 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

pobierz plik

pobierz plik  
2/9.3/09 27.10.09 Priorytet IX
Działanie 9.3
3 667 051,91 zł konkurs zamknięty pobierz plik  pobierz plik

lista sprawdzająca 

pobierz plik pobierz plik

Ważne zmiany dotyczące realizacji projektów w partnerstwie

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370), która wprowadziła m.in. art. 28a do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informujemy, co następuje.

W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:

­- ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;
­

- uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;
­

- podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

 

Informacja dotycząca rozumienia pojęć „branża okrętowa" oraz „firma kooperująca" w ramach konkursów nr 1/6.2/09 i 1/8.1.2/09

Poprzez „branżę okrętową" należy rozumieć:

Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i remontami okrętów.
Centra naukowo - badawcze oraz ośrodki projektowo - konstrukcyjne.
Przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług stoczniowych.
Organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja okrętów.

Poprzez „wyposażenie okrętowe" należy rozumieć w szczególności:

stal, odlewy
silniki, części zamienne
urządzenia dźwigowe
konstrukcje stalowe
rurociągi i osprzęt
hydraulikę i pneumatykę
technikę chłodniczą i grzewczą
klimatyzację i wentylację
elektrotechnikę
oświetlenie
elektronikę i automatykę
radiokomunikację i nawigację
kontenery
liny, łańcuchy, pasy
farby okrętowe, materiały konserwacyjne
wyposażenie ratunkowe, sprzęt BHP
meble okrętowe


Poprzez „firmy kooperujące" należy rozumieć przedsiębiorstwa współpracujące z branżą okrętową, działające w innych branżach. Przedsiębiorstwo musi posiadać umowę kooperującą z podmiotem z branży okrętowej, która potwierdzi jego zależność od tej branży.


Należy pamiętać, że w części 3.1 wniosku projektodawca powinien przedstawić, jak zmiana sytuacji gospodarczej w regionie, wynikła z restrukturyzacji branży okrętowej, wpłynęła na kondycję danego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw i wymusiła potrzebę ich modernizacji i adaptacji do nowych warunków funkcjonowania. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw kooperujących z branżą okrętową należy udowodnić, iż ich sytuacja finansowa uzależniona była od kooperacji z branżą okrętową.


Informacja dotycząca wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2

W przypadku realizacji projektów skierowanych do pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych realizowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569), obejmujących szkolenia i doradztwo zawodowe dla tych pracowników pomoc publiczna nie wystąpi. W związku z tym nie jest konieczne przy realizacji tych projektów zachowanie warunków wykluczających występowanie pomocy publicznej.

Informujemy, że program zwolnień monitorowanych dla pracowników podlegających pod przepisy przedmiotowej ustawy przygotowuje Agencja Rozwoju Przemysłu. Wsparcie w ramach typu projektu nr 2 Poddziałaniu 8.1.2 można skierować do przedsiębiorstw z branży okrętowej jak i firm kooperujących, które nie są objęte ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r.

Natomiast w zakresie realizacji typu projektu nr 5 wsparciem nie może być objęta Stocznia Szczecińska Nowa, gdyż w tym typie projektu zawsze występuje pomoc publiczna, której nie można udzielić temu podmiotowi.

Projekty zakładające szkolenia i doradztwo dla pracowników Stoczni Szczecińskiej Nowa powinny być realizowane w ramach typu projektu nr 4.

Generator wniosków aplikacyjnych