Formy wsparcia


 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej m.in. klientów urzędów pracy oraz wprowadza różnego rodzaju formy wsparcia, wśród których można wyróżnić m.in.:

  • Pośrednictwo pracy
  • Poradnictwo zawodowe
  • Formy wpierające podnoszenie kwalifikacji
  • Świadczenia pieniężne
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia skierowanych do osób bezrobotnych dostępne są w Powiatowych Urzędach Pracy.