Formy wsparcia

Powiatowe Urzędy Pracy realizują zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy. Urzędy pracy pozyskują oferty pracy, a także przygotowują ludzi do samodzielnego szukania zatrudnienia. Zwykle najbardziej znanymi formami pomocy, które można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy poprzez rejestrację, jest zasiłek oraz uzyskanie uprawnień do bezpłatnego leczenia (urząd odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne). Warto pamiętać, że urzędy pracy mają nie tylko takie zadania i przede wszystkim aktywnie pomagają w znalezieniu pracy.

Powiatowe Urzędy Pracy działają m.in. na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 149 ze zm.).