EURES

EURES jest akronimem przyjętym do określania międzynarodowej sieci pośrednictwa pracy, funkcjonującej w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Utworzono go z pierwszych liter angielskiej nazwy europejskich służb zatrudnienia: EURopean Employment Services.
 

Główne cele realizowane przez sieć EURES to:

 • umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji
 • doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej
 • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy
 • stworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG,
 • a tym samym dążenie do jak największej przejrzystości rynków pracy.

Celem EURES jest dążenie do przejrzystości ofert pracy i podań o pracę na poziomie europejskim, wspieranie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wkład we wzmacnianie Europejskiego Wspólnego Rynku. Dla zapewnienia korzyści dla poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, EURES w szczególności promuje:

 • rozwój otwartych i dostępnych dla wszystkich europejskich rynków pracy,
 • międzynarodową, międzyregionalną i transgraniczną wymianę ofert pracy i podań o pracę,
 • przejrzystość i wymianę informacji na temat europejskich rynków pracy,
 • włączając w to informacje o warunkach życia oraz o możliwościach nabywania kwalifikacji,

Biuro Koordynacji EURESco w Brukseli pełni rolę koordynatora dla wszystkich menedżerów krajowych, którzy odpowiedzialni są za dystrybucję informacji i funkcjonowanie sieci EURES w danym państwie. W każdym województwie jest jeden menedżer liniowy, który współpracuje ściśle z menedżerem krajowym, kierując jednocześnie pracą doradcy EURES i asystentów. W województwach przygranicznych mogą być powołani koordynatorzy partnerstwa EURES Trans-granicznego (dla partnerów z regionów przygranicznych).

W ramach EURES wyodrębniono EURES Transgraniczny dla działań podejmowanych w regionach przygranicznych.EURES T to partnerstwo pomiędzy centralnymi służbami zatrudnienia a partnerami społecznymi, które może być rozszerzone o władze lokalne i innych partnerów. Misją EURES T jest informowanie, doradztwo i pomoc przy przemieszczaniu się na nowe miejsca pracy. W ten sposób EURES T będzie łączył obywateli, firmy, instytucje i organizacje zainteresowane mobilnością transgraniczną.

EURES Transgraniczny

 • międzyregionalne partnerstwo stworzone w regionach przygranicznych,
 • współpraca pomiędzy służbami zatrudnienia a partnerami społecznymi, która może być rozszerzona o władze lokalne i innych uczestników transgranicznego rynku pracy;
 • ponad 80 % ofert pracy przechodzących przez system EURES stanowią oferty transgraniczne;
 • ponad 50 % ogólnego budżetu EURES przeznacza się na finansowanie Planów Działań EURES T.

Cele

 • Ułatwianie wolnego przepływu pracowników w regionach przygranicznych wzdłuż wewnętrznych granic EOG a także przyczynianie się do rozwoju, integracji i sprawnego działania transgranicznych regionów zatrudnienia, które są “laboratoriami” integracji europejskiej.
 • Ustalenie wykazu możliwości szkolenia zawodowego w regionach objętych partnerstwem i podawanie ich do wiadomości publicznej oraz tworzenie podstaw dla dialogu i konsultacji pomiędzy zarządzaniem a pracą w dziedzinie zatrudnienia.