Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecine.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiktor Tołoczko, wiktor_toloczko@wup.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 42 56 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, lokalizacja ul. Mickiewicza

Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane od parkingu przed budynkiem, przy ulicy Mickiewicza 41.

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek w lokalizacji Mickiewicza 41 jest budynkiem trzypiętrowym. W budynku nie ma windy. Brak również toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępny jest schodołaz w celu transportu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami budynku.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Mickiewicza nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przy ul. Mickiewicza w Szczecinie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Wydział ds. Obsługi FGŚP, lokalizacja ul. Żubrów 3.

Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane od ulicy Żubrów.

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek w lokalizacji Żubrów jest budynkiem wynajmowanym, jednopiętrowym. Pomieszczenia biurowe Wydziału FGŚP znajdują się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy. Brak również toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo drugie miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu głównym zlokalizowanym za budynkiem.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Wydziału ds. Obsługi FGŚP przy ul. Żubrów nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W budynku Wydziału ds. Obsługi FGŚP nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Filia WUP w Koszalinie, lokalizacja ul. Słowiańska 15a.

Do budynku prowadzi wejście główne zlokalizowane od ulicy Słowiańskiej.

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek w lokalizacji Słowiańska 15a jest budynkiem wynajmowanym, czteropiętrowym. Pomieszczenia biurowe Filii WUP w Koszalinie znajdują się na trzecim i czwartym piętrze budynku. W budynku znajduje się winda. Brak jednak toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo drugie miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu ogólnym zlokalizowanym nieopodal budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Filii WUP w Koszalinie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W budynku Filii WUP w Koszalinie, nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.