Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Bezrobocie)

Wojewódzkie urzędy pracy pełnią funkcję polskich instytucji właściwych w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej świadczeń z tytułu bezrobocia.

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych opierają się na:

  • Zasadzie równego traktowania- zasada ta zabezpiecza osoby przemieszczające się przed jakąkolwiek dyskryminacją bezpośrednią lub pośrednią przy stosowaniu przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego,
  • Zasadzie jednolitości stosowanego ustawodawstwa - zasad ta zabezpiecza przed sytuacją, w której osoba wykonująca pracę w jednym lub kilku państwach nie jest objęta zabezpieczeniem społecznym w żadnym z nich, lub jest nim objęta w kilku państwach jednocześnie,
  • Zasadzie zachowania praw nabytych- zasada ta zapewnia, że świadczenia przyznane w jednym z państw UE/EOG/Szwajcarii są przekazywane osobie uprawnionej niezależnie od jej miejsca zamieszkania (np. transfer zasiłku w przypadku, gdy bezrobotny poszukuje pracy w innym państwie członkowskim niż to, w którym przyznano mu świadczenie);
  • Zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych państw członkowskich w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zasada ta umożliwia uwzględnianie okresów ubezpieczenia, lub innych równorzędnych okresów, przebytych w kilku państwach UE/EOG/Szwajcarii przy ustalaniu prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Reguły koordynacji  mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi. Dotyczą one tylko osób, które przemieszczają się w obrębie państw UE, EOG lub Szwajcarii. Nie obejmują natomiast tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.

W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 maja 2010 r. obowiązują poniższe akty prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5 ze zm.);
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L 284 z dnia 30 października 2009 r.).

Ponadto z dniem 1 kwietnia 2012 r. Szwajcaria, a z dniem 1 czerwca 2012 r. Lichtenstein, Norwegia i Islandia również przyjęły wskazane regulacje prawne. Oznacza to, że stosowane przez ww. państwa formularze z serii E 300 zostały zastąpione tzw. dokumentami przenośnymi (Portable Document) U1 oraz U2.

Natomiast formularze z serii E 300 wydane odpowiednio do 31 marca 2012 r. oraz do 31 maja 2012 r. zachowują moc obowiązującą.
Natomiast krajowe akty prawne dotyczące zagadnień koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia to:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1189 ze zm.).

Kontakt:
tel. 91 42 56 117
e-mail: zasilki@wup.pl
Filia w Koszalinie:
tel. 94 34 45 031