Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
realizuje projekt pn.
 „Zachodniopomorskie Małe Skarby – II edycja”
w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego
Działanie 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych

WNIOSKODAWCA/REALIZATOR
Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
1 stycznia 2024 r. – 31 lipca 2029 r. 

BUDŻET PROJEKTU
30 444 705,87 zł, w tym:

  •  dofinansowanie z EFS+: 25 877 999,99 zł,
  •  dofinansowanie z dotacji celowej: 3 044 470,59 zł,
  •  wkład własny Uczestników projektu: 1 522 235,29 zł.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 5 zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Szczególne preferencje warunków uczestnictwa dotyczą osób niepełnosprawnych oraz osób z obszarów Specjalnej Strefy Włączenia.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie o 1133 liczby osób z obszaru województwa zachodniopomorskiego, które do 31.07.2029 r. podejmą pracę lub powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 5, poprzez refundację kosztów za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub w przedszkolu.

DZIAŁANIA PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje się refundację części faktycznie poniesionych przez rodziców / opiekunów kosztów opieki nad dzieckiem, ale nie więcej niż 93% z kwoty 1500 zł, tj. 1 395 zł miesięcznie. Refundowane będą wyłącznie koszty podstawowej opieki, tj. pobytu i wyżywienia dziecka w placówce. Pozostałe 7% kosztów opieki w każdej z dostępnych form stanowi wkład własny Uczestnika projektu.

REZULTATY PROJEKTU

  • min. 1133 osoby zostaną objęte wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym; w tym:
  • min. 227 osób to osoby zamieszkujące na terenie Specjalnej Strefy Włączenia;
  • min. 906 osób znajdzie się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu.

 

O rozpoczęciu rekrutacji będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową WUP i nasz profil na Facebooku. 

 

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie