Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (ZORP) w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy funkcjonuje nieprzerwanie od 2005 roku.

Realizowane działania przez ZORP wynikają z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 j.t. ze zm.) oraz w oparciu o Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, do głównych zadań ZORP należy:

  • realizacja działań badawczo-analitycznych rynku pracy;
  • współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji badań, w tym badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy;
  • współpraca z organami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami przedsiębiorców, pracodawców i innymi partnerami rynku pracy w określaniu oraz realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
  • współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie prowadzenia badań dotyczących rozwoju społeczno–gospodarczego regionu, analizy ich wyników oraz formułowania opinii i postulatów dotyczących kierunków prowadzenia polityki rozwoju oraz polityki rynku pracy;
  • gromadzenie, upowszechnianie wyników badań, analiz oraz informacji dotyczących rynku pracy.