O WUP

O WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:

  • jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
  • działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego,
  • ma siedzibę w Szczecinie i Filię w Koszalinie; swoją działalnością obejmuje teren Województwa Zachodniopomorskiego.


Zadania WUP:

WUP realizuje w imieniu samorządu województwa zadania w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, których zakres określa przede wszystkim Art. 8 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z dnia 20 kwietnia 2004 r.)