Rejestr instytucji szkoleniowych

UWAGA !

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jest BEZPŁATNY, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych jest rejestrem komercyjnym, prowadzonym przez podmiot gospodarczy o nazwie Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000604354). Nie jest on rejestrem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych z terenu województwa zachodniopomorskiego od 1 grudnia 2004 r.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wymagany jest od instytucji ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Rejestr jest jawny, bezpłatny i ma formę elektroniczną. Wszystkie instytucje szkoleniowe zarejestrowane w wojewódzkim urzędzie pracy ujęte są w krajowym rejestrze dostępnym na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl.

Wpis dokonywany jest w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis, przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu
na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji - w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rejestr instytucji szkoleniowych umożliwia:

 • rozwój kształcenia ustawicznego poprzez nieograniczony dostęp do oferty instytucji szkoleniowych,osobom bezrobotnym i poszukującym pracy - uzyskanie informacji o instytucjach szkoleniowych, aktualnych szkoleniach oraz formach przygotowania zawodowego dorosłych,
 • pracodawcom i pracobiorcom - wyszukanie i porównanie ofert szkoleniowych / przygotowania zawodowego dorosłych z całej Polski,
 • organom zatrudnienia i innym podmiotom - dokonywanie analizy podaży usług szkoleniowych, wyboru partnerów do współpracy oraz prowadzenie badań statystycznych instytucji działających w systemie pozaszkolnym,
 • instytucjom szkoleniowym - szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze środków publicznych oraz  prezentację oferowanych usług.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera m.in. informację o:

 • danych teleadresowych instytucji szkoleniowej,
 • kadrze dydaktycznej,
 • bazie lokalowej,
 • badaniu jakości i efektywności kształcenia,
 • liczbie uczestników objętych szkoleniem  lub przygotowaniem zawodowym dorosłych,
 • pomocy udzielanej po ukończeniu kształcenia, tematyce szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.                                             

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 781)

Akty prawne powiązane:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 497)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)


Kontakt:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel./fax 91 425 61 13
pok. 11
e-mail: ris@wup.pl

 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.