Zachodniopomorska Akademia PSZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
realizuje projekt pn.
 „Zachodniopomorska Akademia PSZ”
w ramach Działania 6.4: Wzmocnienie Potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

WNIOSKODAWCA/REALIZATOR
Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.4 Wzmocnienie Potencjału Publicznych Służb Zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
1 stycznia 2024 r. – 30 czerwca 2026 r. 

BUDŻET PROJEKTU
5 074 117,65 zł, w tym:

 • dofinansowanie z EFS+: 4 313 000,00 zł,
 • wkład własny ze środków Funduszu Pracy: 761 117,65 zł.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 425 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest modernizacja służb rynku pracy oraz zapewnienie odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału minimum 425 pracowników.

DZIAŁANIA PROJEKTU

Realizacja założonego celu obejmie następujące działania:

 • Badanie potrzeb szkoleniowych - którego celem będzie identyfikacja potrzeb pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • Szkolenia – których celem będzie rozwój kompetencji i kwalifikacji;
 • Studia podyplomowe– których celem będzie rozwój kwalifikacji;
 • Spotkania pracowników-  których celem będzie wymiana informacji i doświadczeń wśród pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia.

REZULTATY PROJEKTU

 • min. 425 pracowników zostanie objętych wsparciem w projekcie,
  w tym:
  — min. 405 pracowników uzyska  kwalifikacje .

O rozpoczęciu rekrutacji będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową WUP

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie