• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 8.10 - aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii...
  14.08.2019
 • Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie...

  Dnia 10 września 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”, adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach...
  14.08.2019
 • Działanie 7.6 - Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż dnia 14.08.2019 r. zakończono I fazę...
  14.08.2019
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie - Prawo pracy w pigułce. Zapraszamy na spotkanie...

  14.08.2019
 • Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z...
  13.08.2019
 • „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – Planowana kolejna rekrutacja

  Ogłoszenie o planowanym naborze do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

  12.08.2019
 • Działanie 6.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków – zrealizowane

  7 sierpnia 2019 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3....
  8.08.2019
 • Działanie 6.6 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu dzisiejszym zamieszcza Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr  RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19. Pobierz plik
  8.08.2019