• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 6.8 - Nabór wniosków w trybie konkursowym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.8.  
  16.11.2018
 • Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. Pobierz plik
  16.11.2018
 • Szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”–...

  W dniach 13-14 listopada 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących...
  15.11.2018
 • VIII Edycja Giełd Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim

  13 listopada na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz 14 listopada na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, odbyła się VIII Edycja Giełd Pracy, zorganizowanych przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.
  15.11.2018
 • 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków...

  W dniach 8-9 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty...
  14.11.2018
 • Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych...
  13.11.2018
 • Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  13.11.2018
 • Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  Dnia 27.11.2018 r. odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
  13.11.2018