• Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Działanie 7.1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Uprzejmie informujemy, że 28 października 2016 r., ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 7.1 typ 2 2. Rozwój form aktywnej  integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji  i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie...
  1.12.2016
 • Zarejestruj swój podmiot w Bazie Usług Rozwojowych – spotkanie z pracownikami PARP

  W związku z planowanym w 2017 roku uruchomieniem projektów wsparcia sektora MŚP w regionie, w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
  28.11.2016
 • Szkolenie „Przygotowanie wniosku o płatność” zrealizowane

  6 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność”.
  9.12.2016
 • Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS” zrealizowane

  7 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach EFS”.
  9.12.2016
 • Wakacyjna praca dla uczniów i studentów w Niemczech - lato 2017.

  Federalny Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn prowadzi rekrutację do pracy wakacyjnej dla polskich uczniów i studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2017 r. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

  9.12.2016
 • Działanie 8.2 - Informacja dotycząca konkursu

  W nawiązaniu do ogłoszenia  konkursu nr: RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa...
  7.12.2016
 • Poddziałanie 1.2.2 PO WER - Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem etapu oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16 w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną...
  7.12.2016
 • Działanie 8.2 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

  6 grudnia 2016 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy  odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach  Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz...
  7.12.2016
 • Szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS” zrealizowane

  5 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach EFS”.
  7.12.2016