• Informacja Ministerstwa Rozwoju

  "Informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Rozwoju aplikacji ADU_EFS_1.0 służącej do analizy monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Aplikacja służy do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o...
  14.07.2016
 • Aktualna sytuacja na rynku pracy - czerwiec 2016 roku

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim na koniec czerwca 2016 roku wyniosła 11,3%.

  7.07.2016
 • Poddziałanie 1.1.2 PO WER. Lista nr 3 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr...

  Została zatwierdzona lista nr 3 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy / Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
  6.07.2016
 • Działanie 7.6 RPO WZ. Nabór wniosków na świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym.

  Informujemy, że dnia 4 lipca rozpoczął się nabór wniosków na świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym i potrwa on do 1 sierpnia br.   Do aplikowania szczególnie zachęcamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące...
  5.07.2016
 • Wstępne dane o bezrobociu rejestrowanym na koniec czerwca 2016 roku w województwie zachodniopomorskim

  Według wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych na koniec czerwca br. w województwie zachodniopomorskim wyniosła 66 763 osoby. W porównaniu z czerwcem 2015 roku liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o ponad 14,6 tys. osób...

  5.07.2016
 • Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2016

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy drugi w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

  4.07.2016
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/16

  Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
  1.07.2016