• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Działanie 8.6 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych...
  20.02.2020
 • Działanie 7.2 - Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych

  26 lutego 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 28 lutego 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o...
  20.02.2020
 • Poddziałanie 1.1.1 - Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Poddziałanie...
  20.02.2020
 • Działanie 7.7 - Informacja o zakończeniu naboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nrRPZP.07.07.00-IP.02-32-K560/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 880 327,37 PLN.   Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na...
  19.02.2020
 • Działanie 7.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i...
  18.02.2020
 • Działanie 7.7 (K59) - Zakończenie naboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 8 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 15 814 454,98 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na...
  17.02.2020
 • Działanie 8.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w ramach Działania 8.7, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów,...
  13.02.2020
 • Działanie 8.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 dla Działania 8.1 Upowszechnienie Edukacji Przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
  13.02.2020