• Ochrona danych osobowych

  Szanowni Państwo,

  W związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

  25.05.2018
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  21.02.2018
 • Działanie 7.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym

  Dnia 21 czerwca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową...
  21.06.2018
 • Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn.„Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w ramach...

  Dnia 5 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
  20.06.2018
 • Koszalin – Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” w...

  Dnia 4 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  20.06.2018
 • Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie...
  20.06.2018
 • Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18  dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji...
  19.06.2018
 • Koszalin - spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”...

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, zorganizowało spotkanie informacyjne na temat zasad zatrudniania cudzoziemców. Do udziału w roli prelegentów zaproszono przedstawicieli Placówki...

  18.06.2018
 • Działanie 8.3 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18. Pobierz plik 
  18.06.2018