• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Działanie 8.4 - Informacja ze spotkania w Koszalinie

  W dniu 20 lutego 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek...
  20.02.2019
 • Działanie 7.1 - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje całkowitą listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik  
  19.02.2019
 • Działanie 7.1 - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik
  19.02.2019
 • Działanie 8.4 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  18.02.2019
 • Działanie 7.6 Typ 3 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  14 lutego 2019 r. w  koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie...
  15.02.2019
 • Działanie 8.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 dla Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...
  15.02.2019
 • Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz...
  15.02.2019
 • Działanie 7.3 - Zakończenie II Posiedzenia KOP

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 14.02.2019 r. zakończono ocenę wniosków po procedurze odwoławczej, w ramach Działania 7.3 - konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18. W wyniku przeprowadzonej oceny nie ma konieczności aktualizowania Listy projektów...
  15.02.2019