Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

jest największym programem w historii całej Unii Europejskiej. Stanowi on odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska, czyli plan rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000, którego celem jest uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: 

podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 
zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 
poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 
upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 
zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 
wzrost spójności terytorialnej. 

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W skład komponentu centralnego wchodzą Priorytety I-V Programu i dotyczą przede wszystkim wzmocnienia potencjału instytucji państwowych zakresie m.in. szkoleń, kursów, studiów uzupełniających i podyplomowych, zwiększenia efektywności działań instytucjonalnych m.in. poprzez prowadzenie badań i analiz dotyczących oceny efektywności działań itp. Natomiast środki komponentu regionalnego, czyli Priorytety VI-IX Programu w głównej mierze przeznaczono na wsparcie dla osób i grup społecznych, które będą mogły korzystać ze szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych i innych form podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 

Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację największego w historii programu finansowanego ze środków EFS to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR - środki krajowe. 

Priorytety wdrażane centralnie 

Priorytet I  Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV  Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V  Dobre rządzenie 

  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I, II) 
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III) 
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV) 
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Priorytet V).

Priorytety wdrażane regionalnie:

Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII  Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII  Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet X  Pomoc techniczna 

Za wdrażanie komponentu regionalnego w województwie zachodniopomorskim odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

Kwota środków publicznych dla woj. zachodniopomorskiego na poszczególne Priorytety komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 to 306 515 486 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 260 538 163 euro. 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany jest przez następujące wydziały: 

  • Wydział Koordynacji PO KL; 
  • Wydział Projektów Rynku Pracy PO KL;  
  • Wydział Projektów Integracji Społecznej PO KL; 
  • Wydział Projektów dla Przedsiębiorców PO KL; 
  • Wydział Projektów Edukacji PO KL; 
  • Wydział Kontroli.