Gwarancje dla młodzieży

         W obliczu coraz wyższego poziomu bezrobocia ludzi młodych w Europie, na szczeblu UE w grudniu 2012 r. Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. W związku z powyższym opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package), którego częścią jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (Youth Guarantee), czyli skierowany do państw członkowski UE postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 29 lat – którzy nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

           

            W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży są osoby w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (Not in Employment, Education or Training – młodzież, która nie uczy się, nie pracuje i nie dokształca).

Wsparcie otrzymują cztery  grupy młodzieży:

 •  osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 r.ż.) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 r. ż.);
   
 •  osoby w wieku 18-29 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET) – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich;
   
 •  osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych;
   
 •  bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat - w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.

 

Instrumenty wsparcia

            Projektując działania zmierzające do poprawy sytuacji młodych na rynku pracy przewidziano następujące formy wsparcia:
 

 • diagnoza wiedzy, umiejętności i potencjału uczestników,
   
 • szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych,
   
 • dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji,
   
 • pożyczki szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych,
   
 • bony: szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie,
   
 • dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej.

            Formą służącą ich włączeniu są konkursy na projekty w zakresie aktywizacji osób młodych, które będą organizowane przez Ministerstwo  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na poziomie krajowym oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy w regionach.

Więcej o Programie na ogólnopolskim portalu Gwarancji dla Młodzieży: gdm.praca.gov.pl .