Nadużycia

Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w związku z realizacją Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020 zapewnia funkcjonowanie racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych oraz wprowadza proporcjonalne i skuteczne środki ich zwalczania, podejmując wszelkie niezbędne działania w celu ochrony interesów finansowych UE. Celem wprowadzonych rozwiązań jest zapobieganie nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym oraz ich wykrywanie i korygowanie.

W zakresie realizowanych zadań w ramach Programów Operacyjnych, WUP kieruje się zasadą absolutnego braku tolerancji dla nadużyć finansowych, zarówno w odniesieniu do swoich struktur organizacyjnych, jak i zachowań wnioskodawców i beneficjentów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przestrzega norm prawnych,  etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako przeciwny nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności.

Wszelkie informacje w zakresie zdarzeń o naturze korupcyjnej, w tym dotyczące pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, można przesyłać przy pomocy poniższego adresu email lub pocztą na adres:

naduzycia@wup.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na poniższych stronach internetowych, na których zamieszczone są dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

www.antykorupcja.gov.pl
strona Centralnego Biura Antykorupcyjnego: www.cba.gov.pl
strona Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: www.abw.gov.pl
strona Europejskiego Biura Antykorupcyjnego: www.ec.europa.eu/anti-fraud

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096), zgodnie z którym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.