Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy, a do jej zakresu działania należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie (LINK);
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
  • opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
  • współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Marszałek województwa może powoływać w skład wojewódzkiej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady. Głosowania są jawne, natomiast na umotywowany wniosek członka Rady, może być zarządzone głosowanie tajne.

Pracami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący. Do zadań przewodniczącego należy inicjowanie i organizowanie prac rady, ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń, przewodniczenie obradom, a także reprezentowanie Rady wobec innych organów i instytucji. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani spośród członków rady w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji rady.

Techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie zapewnia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Kontakt:
Marta Sapińska
Wydział Polityki i Analiz Rynku Pracy
tel (91) 42 56 145
e-mail: marta_sapinska@wup.pl