Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
dla Województwa Zachodniopomorskiego

 


Opracowanie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudniania jest wykonaniem postanowień art. 8, ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca, przepisem tym, określa zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, a co za tym idzie zobowiązuje samorząd województwa do określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. Uzupełnieniem dla tego przepisu jest art. 3 ust. 4 stanowiący, iż samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.

RPDZ  stanowi podstawę realizacji krajowych wytycznych zatrudnienia zawartych w Krajowym Planie na rzecz Zatrudnienia w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom województwa.

Zapisy dokumentu tworzą warunki umożliwiające wzrost zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, a także przezwyciężenia barier instytucjonalnych poprzez nawiązanie partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Dokument zawiera kierunkowe wytyczne dla publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich partnerów funkcjonujących w obszarze rynku pracy.


Kontakt:

tel. (94) 34 45 023
pok. 23
Filia w Koszalinie