Fundusz Pracy

Informacje ogólne

Fundusz pracy jest państwowym funduszem celowym, który działa od 1 stycznia 1990 r.

Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Działalność Funduszu Pracy jest finansowana z następujących źródeł:

 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy;
 • dotacje budżetu państwa;
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy;
 • odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów;
 • spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES;
 • odsetki od lokat nadwyżek finansowych z Funduszu Pracy.

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz finansowanie programów aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych. Dlatego decydujący wpływ na skalę i strukturę wydatków Funduszu Pracy ma sytuacja na rynku pracy, a w szczególności poziom bezrobocia oraz liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłków i świadczeń finansowanych z FP.

Środki Funduszu Pracy przeznacza się m.in. na finansowanie:

 • zasiłków;
 • staży;
 • stypendiów;
 • pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia;
 • kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób;
 • kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego;
 • kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
 • zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;
 • kosztów przygotowania zawodowego dorosłych;
 • zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych;
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy;

oraz innych działań wymienionych w art. 108, ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy.