Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, który działa od 1 stycznia 1990 r.

Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy.

Działalność Funduszu Pracy jest finansowana z następujących źródeł:

  • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy;
  • dotacje budżetu państwa;
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy;
  • odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych Hufców Pracy i wojewodów;
  • spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy;
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES;
  • odsetki od lokat nadwyżek finansowych z Funduszu Pracy.

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz finansowanie programów aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych. Dlatego decydujący wpływ na skalę i strukturę wydatków Funduszu Pracy ma sytuacja na rynku pracy, a w szczególności poziom bezrobocia oraz liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłków i świadczeń finansowanych z FP.