Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
realizuje projekt pn.
 „Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe”
w ramach Działania 6.12 Edukacja osób dorosłych
programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

WNIOSKODAWCA/REALIZATOR
Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

FINANSOWANIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.12 Edukacja osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
1 stycznia 2024 r. – 30 września 2029 r. 

BUDŻET PROJEKTU
73 574 705,88 zł, w tym:

 •  dofinansowanie z EFS+: 62 538 500,00 zł,
 •  dofinansowanie z dotacji celowej: 7 357 470,59 zł,
 •  wkład własny Uczestników projektu: 3 678 735,29 zł.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do wszystkich osób dorosłych zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje/umiejętności/kompetencje.

Szczególne preferencje warunków uczestnictwa dotyczą osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, t.j.: osób wieku 18-26 lat, osób w wieku 55+, osób z obszarów Specjalnej Strefy Włączenia oraz osób z niepełnosprawnością.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji/kompetencji/umiejętności 7574 osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego (WZ) (w tym 4166 K i 3408 M) do 30.09.2029 r., które z własnej inicjatywy skorzystają ze wsparcia poprzez udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych.

DZIAŁANIA PROJEKTU

Realizacja założonego celu obejmie następujące działania:

 • doradztwo zawodowe - którego celem będzie identyfikacja potrzeb rozwojowych Uczestników projektu,
 • dofinansowanie usług rozwojowych w ramach systemu bonowego - wsparcie w tym zakresie będzie możliwe do zrealizowania za pomocą Bazy Usług Rozwojowych, z której Uczestnik projektu będzie mógł wybrać odpowiednią formę usługi: usługi szkoleniowe, usługi szkoleniowe o charakterze zawodowym, egzamin, studia podyplomowe, dzięki którym będzie miał możliwość zdobywania kwalifikacji/kompetencji/umiejętności,
 • kampania informacyjno – promocyjna – promującą ideę uczenia się przez całe życie oraz przedstawiającą różnorodne metody i formy podnoszenia kwalifikacji/kompetencji/umiejętności osób dorosłych.

REZULTATY PROJEKTU

 • min. 8910 osób dorosłych zostanie objętych doradztwem zawodowym i usługami rozwojowymi, w tym:

  — min. 7574 osoby dorosłe uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA USŁUG

Maksymalna kwota kwalifikowalna (uwzględniająca kwotę dofinansowania + wkład własny Uczestnika projektu) usługi rozwojowej w projekcie wynosi 6 300 zł (tj. max. 315 bonów szkoleniowych do wykorzystania, 1 bon=20 zł), z czego maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 670,00 zł/osobę. Jeżeli wartość wybranej usługi rozwojowej przewyższa tą kwotę, różnica podnosi wartość wkładu własnego Uczestnika.

Udział dofinansowania i wkładu własnego Uczestnika projektu:

 • 70% dofinansowania i 30% wkładu własnego dla Uczestnika z podstawowej grupy docelowej projektu;
 • 75% dofinansowania i 25% wkładu własnego dla Uczestnika z podstawowej grupy docelowej projektu z zastrzeżeniem, że wybrana usługa rozwojowa prowadzi do nabycia kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji;
 • 85% dofinansowania i 15% wkładu własnego dla Uczestnika z grupy spełniającej dodatkowe preferencje: wiek 18-26, 55+, osoba z niepełnosprawnością, zamieszkująca obszar Specjalnej Strefy Włączenia;
 • 90% dofinansowania i 10% wkładu własnego dla Uczestnika z grupy spełniającej dodatkowe preferencje: w wieku 18-26, 55+, osoba z niepełnosprawnością, zamieszkująca obszar Specjalnej Strefy Włączenia z zastrzeżeniem, że wybrana usługa rozwojowa prowadzi do nabycia kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

O rozpoczęciu rekrutacji będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową WUP i nasz profil na Facebooku. 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie