Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. zadania z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeszły do kompetencji marszałków województw. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zadania te wykonuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powołany został ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.  Z dniem  1 października 2006 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r., w której zostały wprowadzone istotne zmiany, związane z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej.

FGŚP jest państwowym funduszem celowym funkcjonującym w ramach ustawy o finansach publicznych. Podstawowymi źródłami jego finansowania są składki pracodawców oraz środki odzyskiwane ze zwrotu wypłaconych świadczeń.

Głównym celem Funduszu jest zaspokajanie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadku gdy pracodawca jest niewypłacalny jest spełnieniem wymogu zrównania ustawodawstwa krajowego z prawem Unii Europejskiej.
Oprócz wypłat z tytułu niewypłacalności pracodawcy Fundusz realizuje okresowo również zadania wynikające z innych ustaw.

 

Aktualne informacje na temat:

 

  • przepisów prawnych dotyczących FGŚP można uzyskać na stronie:

          http://www.fgsp.gov.pl/page.php?id=88&rozwin=82&rozwin2=88&r=82&p1=88

  • wzorów wykazów, wniosków i formularzy - do pobrania na stronie:

         http://www.fgsp.gov.pl/page.php?cid=81

 

Równocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję w sprawach dotyczących FGŚP należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
 
lub
 
Wydziału do spraw obsługi FGŚP Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin  
 

Telefony kontaktowe: 

91 432-43-15
wnioski indywidualne

 

91 432-43-17
wykazy zbiorcze

 

91 432-43-14

91 432-43-13

91 432-43-12

windykacja

 

 fax - numer

91 432-43-88

 

 http://www.fgsp.gov.pl