Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym). 

Formę  papierową Wniosku należy przesyłać do siedziby WUP Szczecin (wydrukowany wniosek, wykaz pracowników wraz z kompletem wymaganych dokumentów). Forma papierowa znacznie wydłuży czas rozpatrywania wniosku.

Forma elektroniczna

Wnioski znajdują się na stronie praca.gov.pl; bezpośredni link do wniosku: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=EURZAD

Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

!!! W celu weryfikacji tożsamości i podpisu dokumentu należy użyć Profilu Zaufanego dostępnego pod adresem: https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=mt7sdtx4p7eugxw931na

W przypadku problemów związanych z założeniem konta, prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/9d3db37f-0537-4906-89fa-8d36a72626cf/Instrukcja+u%C5%BCytkownika+-Za%C5%82atwianie+sprawy_v.2.pdf?MOD=AJPERES

filmem instruktażowym:  https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU

Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku

1. Skompletuj wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB:

  • kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 ustawy* (plik w formacie jpg, pdf);
  • wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx) (wykaz do pobrania przed wypełnianiem wniosku) ;
  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).

2. Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) (do pobrania przed wypełnianiem wniosku).

3. Wniosek wraz z załącznikami oraz umowę opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (Instrukcja jak założyć profil zaufany, https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/profil-zaufany).

Telefoniczna informacja pod nr telefonów:

  91 42 56 123

  91 42 56 126 

  94 344 50 00

  94 344 50 20

 Wszelkie informacje na temat rodzaju udzielanego wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP, znajduję się tutaj:

https://wupszczecin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Link do filmu jak wypełnić wniosek do FGŚP:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U poz. 374, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Covid-19, dotyczących wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  wyjaśnia, że wnioskodawca, który skorzystał ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj, a następnie złoży wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia ze środków FGŚP, w czerwcu uzyska dofinansowanie pomniejszone o składki ZUS.

Wnioskodawca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki).

W sytuacji, gdy wnioskodawca złożył wniosek w kwietniu na 3 miesiące i zaznaczył, że uzyskał zwolnienie ze składek ZUS do maja, otrzyma dofinasowanie do wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 3 miesiące pomniejszone o składki ZUS.

Jednocześnie  wyjaśniamy, że zarówno umowa z Dyrektorem WUP, jak i stosowane odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669) przewidują obowiązek informowania WUP w terminie 7 dni przez Wnioskodawcę o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość świadczenia, przez co w szczególności należy rozumieć:

  • rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem (np. będzie to rozwiązanie umowy przez pracownika albo za porozumieniem stron, w związku z czym pracodawcy nie będzie przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika),
  • naruszenie postanowień zawartej umowy o przyznanie świadczeń poprzez wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, na  którego pracodawca otrzymał dofinansowanie,
  • zmiana treści zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 15g ust. 11 ustawy Covid-19, w okresie pobierania świadczeń.

Należy uznać, że dopuszczalne jest czasowe świadczenie pracy przez pracownika objętego przestojem ekonomicznym w danym miesiącu, natomiast pracodawca musi rozliczyć się w przewidzianym w umowie terminie i zwrócić przekazane przez WUP dofinansowanie za okres świadczenia pracy przez pracownika, na wynagrodzenie którego otrzymał dofinansowanie. Podobnie, w sytuacji przebywania przez pracownika na zwolnieniu lekarskim, pracodawca jest jedynie zobowiązany do rozliczenia się z wojewódzkim urzędem pracy za okres zwolnienia lekarskiego, tj. zwrotu niewykorzystanych środków, gdy wynagrodzenie chorobowe wyniesie 80% wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli natomiast zwolnienie jest długotrwałe, tj. powyżej 33 dni, w związku z czym pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie wojewódzki urząd pracy, ponieważ w tym przypadku dofinansowanie ze środków FGŚP nie przysługuje.

Ponadto wyjaśniamy, że pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom w obowiązującym go terminie. Natomiast zgodnie z art. 15g ust. 16 ustawy Covid-19 dofinansowanie wynagrodzeń ze środków FGŚP przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. W związku z powyższym rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczeń po dacie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy i dokonaniu przez niego wypłaty z własnych środków nie powoduje utraty dofinansowania. Przykładowo, w sytuacji złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy w miesiącu kwietniu 2020 r., a rozpatrzeniu przez WUP w maju (lub przekazaniu środków w maju) dofinasowanie będzie przysługiwało za cały kwiecień. Pracodawca otrzyma w takiej sytuacji dwie transze wypłaty w maju: jedną jako dofinansowanie wynagrodzenia za miesiąc kwiecień i drugą za maj.