XXVIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 31 marca 2015 r. odbyło się XXVIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było walidacji produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego „Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii”, realizowanego przez Fundację ProRegio.

Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Ekspert opiniujący produkt.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień pani Katarzyna Brzychcy poinformowała zgromadzonych o tym, że  ilość uczestników posiedzenia posiadających prawo głosu jest mniejsza niż wymagane kworum do przeprowadzenia głosowania, w związku z czym głosowanie odbędzie się w formie obiegowej.

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w głosowaniu obiegowym Członkowie Sieci zadecydowali o pozytywnej walidacji produktu, jednak z zastrzeżeniami, powodującymi konieczność dokonania korekt i złożenia dodatkowych dokumentów przez Beneficjenta. Dokumkenty te zostały przekazane do WUP w Szczecinie w dniu 21 maja br. i ponownie poddane głosowaniu obiegowemu. W wyniku drugiego głosowania w dniu 29 czerwca 2015 r. Członkowie RST WZ wydali pozytywną ocenę walidacyjną.