Sieć współpracy w obszarze tematycznym „Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa”

Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z sześcioma Instytucjami Pośredniczącymi drugiego stopnia działa w sieci współpracy, która zajmuje się grantem dot. „Poprawy jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007 - 2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004 - 2006". Informacje nt. działań podjętych w ramach grantu zawarte są na stornie internetowej naszego partnera - WUP Gdańsk.