XV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 19 - 20 grudnia 2012 r., w Kołobrzegu odbyło się XV posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było trzem strategiom wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.:
• Platforma rozwoju kształcenia zawodowego, złożonej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie/WSAP,
• Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, złożonej przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o./CTWiTUS,
• Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych, złożonej przez EUROPIL Elżbieta Pilch/EUROPIL oraz
walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.:
• Re: start, realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.
 
Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Sieci, osoby reprezentujące realizatorów projektów innowacyjnych oraz Eksperci opiniujący powyższe projekty. Po wysłuchaniu oceny Ekspertów oraz prezentacji Projektodawców, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie:
• akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: Platforma rozwoju kształcenia zawodowego (WSAP)
• warunkowej akceptacji strategii wdrażania projektów innowacyjnych pt.: Innowacyjne nauczanie szansą na wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki (CTWiTUS) oraz Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych (EUROPIL)
• oraz pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pt.: Re: start.
Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dot. wymiany doświadczeń i pomysłów w ramach upowszechniania i mainstreamingu. Na zakończenie Prowadząca przypomniała działania zaplanowane przez Sieć na zbliżający się rok oraz uchwalone w Strategii Działania Sieci.
Najbliższe posiedzenie zapowiedziano na 14 stycznia 2013 r.