XIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 22 października 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się XIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Pierwszym punktem spotkania była walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) pozytywnej walidacji produktu wypracowanego w ramach projektu.
Kolejnym punktem spotkania była opinia strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: PI - 50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życia, realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska. Po wysłuchaniu opinii eksperta oraz prezentacji beneficjenta, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie warunkowej akceptacji ww. strategii wdrażania.
Następnie dyskutowano nt. projektu innowacyjnego pt.: Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego, realizowanego przez Investin Sp. z o.o. Po wysłuchaniu sugestii i uwag członków Sieci oraz eksperta co do wypracowywanego narzędzia innowacyjnego, podjęto uchwałę o warunkowej akceptacji strategii wdrażania przedmiotowego projektu.
Kolejne posiedzenie zaplanowano na połowę listopada br.