VIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 25 października 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się VIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Spotkanie poświęcone było trzem strategiom wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.:
• „Razem przeciw Razom", złożonej przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Połczynie Zdroju,
• „WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności", złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz
• „PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych", złożonej przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Obradom RST przewodniczyła pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie POKL, reprezentanci samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawiciele beneficjentów realizujących inne projekty innowacyjne w regionie. W posiedzeniu wzięli również udział eksperci oceniający strategie wdrażania projektu: pani Milena Skopińska oraz pan Jacek Kulik.
Po wysłuchaniu opinii ekspertów oraz prezentacji strategii wdrażania, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjego „WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności" oraz „PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych". Natomiast w sprawie strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Razem przeciw Razom" podjęto decyzję o warunkowej akceptacji dokumentu.