XI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 5 września 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się XI posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Głównym punktem programu była walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: Grajki - Pomagajki - innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem, realizowanego przez Fundację Drabina Rozwoju. Było to pierwsze posiedzenie Sieci podczas którego walidowano produkt finalny. W toku dyskusji, członkowie RST podjęli decyzję o rekomendowaniu Instytucji Organizującej Konkurs (WUP w Szczecinie) pozytywnej walidacji produktu wypracowanego w ramach projektu.
Kolejnym, istotnym punktem spotkania była ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: Zachodniopomorskie liderem dialogu społecznego. Model wspierania aktywności partnerów społecznych i gospodarczych w budowaniu możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego przez Nawigator Doradztwo Gospodarcze. Po wysłuchaniu opinii ekspertów oraz prezentacji strategii wdrażania, członkowie RST podjęli uchwałę w sprawie akceptacji ww. strategii.
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie nowych Członków RST WZ, którzy realizują projekty innowacyjne. Prezentowali oni aktualny stan wdrażania swoich projektów, a niektórzy przedstawili wstępne produkty finalne. Dodatkowo, Wojewódzki Zakłada Doskonalenia Zawodowego zaprezentował projekt innowacyjny, który realizuje w ramach komponentu centralnego.
Najbliższe posiedzenie odbędzie się 18 września br.