Regionalna Sieć Tematyczna

Regionalne Sieci Tematyczne

Głównym celem powołania Sieci Tematycznych w ramach PO KL jest wspieranie innowacyjności i zapewnienie odpowiedniej jakości projektom innowacyjnym. Zapewnienie odpowiedniej jakości odbywa się m.in. poprzez system opiniowania strategii wdrażania realizacji i walidacji produktów projektów innowacyjnych.

Sieci Tematyczne PO KL mają także kluczowe znaczenie dla właściwego przebiegu procesu upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. Sieci stanowią forum dialogu pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty w poszczególnych obszarach tematycznych a ekspertami i praktykami zajmującymi się danym obszarem oraz decydentami. Formuła ta ma być bazą dla wypracowania mechanizmów, struktur i narzędzi wspierających upowszechnianie rezultatów projektów innowacyjnych i włączanie ich do głównego nurtu polityki i praktyki działania instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

Sieci Tematyczne na poziomie krajowym odpowiadają podstawowym obszarom wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Krajowe Sieci Tematyczne funkcjonują w 4 obszarach tematycznych:

  • zatrudnienie i integracja społeczna,
  • adaptacyjność,
  • edukacja i szkolnictwo wyższe,
  • dobre rządzenie.

Regionalne Sieci Tematyczne (RST) utworzono przy 16 Podkomitetach Monitorujących POKL. Za obsługę Sekretariatów odpowiada 16 Sekretarzy RST.

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/ 

 
Sekretariat Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
pok. 209, II piętro tel./fax: (91) 42 56 164 e-mail: marta_baranowska@wup.pl

 

Posiedzenia RST WZ
Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w ramach PO KL 2007- 2013