Ekspertyzy

Ekspertyzy Tematy projektów innowacyjnych 

Poniżej prezentujemy ekspertyzy, wykorzystywane na potrzeby projektów innowacyjnych PO KL. Ekspertyzy te mają jedynie charakter pomocniczy i uzupełniający. Nie stanowią one wykładni Instytucji Zarządzającej PO KL co do rozumienia tematu. Ponadto ekspertyzy stanowią autorski materiał niewyczerpujący pełnego zakresu tematu, a w niektórych przypadkach prezentują jedynie jego wąski wycinek.

Ekspertyzy projekty współpracy ponadnarodowej 

Poniżej prezentujemy ekspertyzy wykonane na zlecenie Instytucji Zarządzającej w 2009r. Ze względu na upływający czas, powodujący pewną dezaktualizacje treści, należy podkreślić, że ekspertyzy te nie stanowią kompleksowej informacji obejmującej pełen zakres danego Działania/Poddziałania, jak tez nie prezentują wszystkich możliwych rozwiązań, a jedynie pewien ich wycinek. Ponadto wszystkie wskazywane w ekspertyzach rozwiązania/dobre praktyki należy interpretować w kontekście ich zgodności z celami danego Działania/Poddziałania. Są to materiały autorskie, nie stanowiące obowiązującej interpretacji zakresu danego Działania / Poddziałania. Stąd też mają one charakter wyłącznie wspierający i inspirujący. Niemniej, pomimo upływającego czasu, nadal są cennym źródłem informacji i dlatego uważamy, że warto korzystać z podanych w nich materiałów źródłowych, co może stanowić ewentualną podstawę do podejmowania dalszych działań projektowych w zakresie ponadnarodowości.