Rejestr Agencji Zatrudnienia

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: 

1) pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:

a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 
b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, 
c) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, 
d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 
e) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, 
f) kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa 
w art. 85 cyt. ustawy,
g) kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzacych działaność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 85a ww. ustawy,

2) doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: 

a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, 
b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, 
c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, 

3) poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na: 

a) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, 
b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
c) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 
d) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

4) pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego organem właściwym do prowadzenia w/w rejestr jest Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, działający z upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacje dotyczące agencji zatrudnienia dostępne są na stronie www.stor.praca.gov.pl

 

Kontakt w WUP:
tel. 91 42 56 119 pok. 11
 
Filia w Koszalinie
tel. 94 34 45 035