Wskaźnik - Przyrost przeciętnego zatrudnienia ogółem

Wskaźnik ten jest ilorazem przeciętnego zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w województwie w danym roku do przeciętnego zatrudnienia w województwie w roku poprzedzającym. Ze względu na  dostępność danych o zatrudnieniu wskaźnik dynamiki szacuje się na  podstawie danych o podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących  powyżej 9 osób, bez zatrudnionych za granicą oraz bez fundacji,  stowarzyszeń i innych organizacji.

(przeciętne zatrudnienie w GN w roku (t-1) / przeciętne zatrudnienie w GN w roku t) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.