Wskaźnik - Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

Suma miejsc pracy powstałych w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkich miejsc pracy w jednostkach  nowo powstałych. Badanie popytu na pracę przeprowadzane jest metodą  reprezentacyjną, umożliwiając uogólnianie wyników badania na populację generalną. Próba do badania losowana przez GUS oddzielnie dla jednostek dużych i średnich oraz dla jednostek małych. Jednostki mikro uwzględniane są w badaniu dopiero od 2010 r.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.