Regionalny rynek pracy

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis Link
8 Stopa bezrobocia według BAEL Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami  EUROSTATU-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie  aktywnych zawodowo danej kategorii (wyróżnionej m. in.  ze względu na płeć). Przejdź do wpisu
9 Stopa bezrobocia według BAEL osób w wieku 15-24 lata Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Przejdź do wpisu
10 Stopa bezrobocia według BAEL osób z wykształceniem wyższym Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Przejdź do wpisu
11 Stopa bezrobocia rejestrowanego Wskaźnik ten liczony jest jako iloraz liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz średniej liczby ludności aktywnej zawodowo, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Przejdź do wpisu
12 Odsetek pracujących w I, II i III sektorze gospodarki

(liczba pracujących w gospodarce narodowej  / liczba pracujących w gospodarce narodowej w i-tym sektorze) x 100%

gdzie:

sektor I: sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; sekcja B - Rybołówstwo i rybactwo

sektor II: sekcja C - Górnictwo i kopalnictwo; Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe; sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; sekcja F - budownictwo

sektor III: sekcja G - Handel i naprawy; sekcja H - Hotele i restauracje; sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność; sekcja J - Pośrednictwo finansowe; sekcja K - Obsługa nieruchomości i firm; sekcja L - Administracja publiczna  i ochrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; sekcja M - Edukacja; sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; sekcje O+P+Q - Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna
Przejdź do wpisu
13 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Przejdź do wpisu
14 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami  EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Przejdź do wpisu
15 Wskaźnik - Liczba nowoutworzonych miejsc pracy Suma miejsc pracy powstałych w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkich miejsc pracy w jednostkach  nowo powstałych. Badanie popytu na pracę przeprowadzane jest metodą  reprezentacyjną, umożliwiając uogólnianie wyników badania na populację generalną. Próba do badania losowana przez GUS oddzielnie dla jednostek dużych i średnich oraz dla jednostek małych. Jednostki mikro uwzględniane są w badaniu dopiero od 2010 r. Przejdź do wpisu
16 Wskaźnik - Przyrost przeciętnego zatrudnienia ogółem

Wskaźnik ten jest ilorazem przeciętnego zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w województwie w danym roku do przeciętnego zatrudnienia w województwie w roku poprzedzającym. Ze względu na  dostępność danych o zatrudnieniu wskaźnik dynamiki szacuje się na  podstawie danych o podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących  powyżej 9 osób, bez zatrudnionych za granicą oraz bez fundacji,  stowarzyszeń i innych organizacji.

(przeciętne zatrudnienie w GN w roku (t-1) / przeciętne zatrudnienie w GN w roku t) x 100%

Przejdź do wpisu
17 Wskaźnik - Zastępowalność na rynku pracy

Wskaźnik ten jest związany z ogólnym ruchem zatrudnionych na rynku pracy. Ze względu na dostępność danych jest liczony dla podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

(liczba zwolnień z pracy / liczba przyjęć do pracy) x 100%

Przejdź do wpisu
18 Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy Badanie reprezentacyjne zgodnie z rekomendacjami EUROSTAT-u realizowane metodą reprezentacyjną, wyniki publikowane są po uogólnieniu. Badanie popytu na pracę prowadzone jest raz na kwartał, we wskaźniku należy uwzględnić wartości przeciętne w danym roku. Wskaźnik wolnych miejsc pracy jest to udział wolnych miejsc pracy,  jakie oferuje gospodarka, tj. w łącznej liczbie zagospodarowanych i wolnych miejsc pracy.

((pracujący + wolne miejsca pracy) / wolne miejsca pracy) x 100%

Przejdź do wpisu
19 Wskaźnik płynności bezrobocia Iloraz liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych do liczby  wyrejestrowanych bezrobotnych.

(liczba wyrejestrowanych bezrobotnych / liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych) x 100%

Przejdź do wpisu
20 Wskaźnik podjęcia pracy przez bezrobotnych Iloraz liczby bezrobotnych podejmujących pracę, rozpoczynających  szkolenie lub staż oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy do liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (w %).

(liczba wyrejestrowanych bezrobotnych / liczba bezrobotnych podejmujących pracę, rozpoczynających szkolenie lub staż oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ) x 100%

Przejdź do wpisu