Wskaźniki rynku pracy

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy zestaw wskaźników monitorowania rynku pracy - prognozowania popytu na pracę. Wskaźniki zostały pogrupowane i podzielone na pięć obszarów tematycznych, wraz z następującymi zmiennymi:

Obszar Zmienne
I. Demografia

1a. Wskaźnik obciążenia ludnością przedprodukcyjną (Wprzed)

 1b. Wskaźnik obciążenia ludnością poprodukcyjną (Wpo)

 2. Wskaźnik płynności migracyjnej województwa

 3. Wskaźnik płynności migracyjnej województwa dla ludności w wieku produkcyjnym

II. Edukacja

 4. Wskaźnik udziału ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym

 5. Wskaźnik udziału ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem średnim (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym)

 6. Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (S&E)

 7. Wskaźnik kształcenia ustawicznego dorosłych

III. Regionalny rynek pracy

 8. Stopa bezrobocia według BAEL

 9. Stopa bezrobocia według BAEL osób w wieku 15-24 lata

 10. Stopa bezrobocia według BAEL osób z wykształceniem wyższym

 11. Stopa bezrobocia rejestrowanego

 12. Odsetek pracujących w I, II i III sektorze gospodarki

 13. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata

 14. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

 15. Przyrost przeciętnego zatrudnienia ogółem

 16. Zastępowalność na rynku pracy

 17. Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy

 18. Wskaźnik płynności bezrobocia

 19. Wskaźnik podjęcia pracy przez bezrobotnych 

IV. Gospodarka regionalna

 20. Wskaźnik PKB per capita

 21. Stopa inwestycji

 22. Wydajność pracy 

 23. Dochody wykonane ogółem JST per capita

 24. Wskaźnik obrotowości aktywów ogółem

 25. Przeciętne wynagrodzenie 

V. Wykluczenie z rynku pracy

 26. Liczba bezrobotnych długotrwale

 27. Udział bezrobotnych długotrwale w liczbie bezrobotnych ogółem

 28. Niepełnosprawni pracujący

 

Stworzenie sprawnego i kompletnego systemu monitorowania i prognozowania popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim obejmuje przede wszystkim zgromadzenie wszystkich niezbędnych danych o rynku pracy, opracowanie metod analizy tych danych w celu monitorowania zmian zachodzących w zakresie popytu na pracę, jak również jej podaży oraz wyznaczania prognoz i możliwych scenariuszy rozwoju poszczególnych składowych rynku pracy i jego otoczenia . Opracowywane w oparciu funkcjonujący system prognozy mają stanowić podstawę formułowania narzędzi i działań w zakresie niezbędnych interwencji na rynku pracy wspierających realizację nadrzędnego celu instytucji rynku pracy polegającego na dążeniu do wzrostu skuteczności polityki regionalnej w obszarze rynku pracy poprzez osiąganie następujących czterech celów wskazywanych przez najważniejsze dokumenty strategiczne (zob. tabela 1) odnoszące się do rynku pracy na poziomie krajowym i regionalnym:

Cel 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej, wzrost zatrudnienia.
Cel 2. Zmniejszenie poziomu wykluczenia grup zmarginalizowanych na rynku pracy.
Cel 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych (pracowników i pracodawców) oraz promowanie otwartego rynku pracy.
Cel 4. Wzrost jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych, ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących edukację. Dostosowanie edukacji i szkoleń do potrzeb rynku pracy.