Odsetek pracujących w I, II i III sektorze gospodarki

(liczba pracujących w gospodarce narodowej  / liczba pracujących w gospodarce narodowej w i-tym sektorze) x 100%

gdzie:

sektor I: sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; sekcja B - Rybołówstwo i rybactwo

sektor II: sekcja C - Górnictwo i kopalnictwo; Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe; sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; sekcja F - budownictwo

sektor III: sekcja G - Handel i naprawy; sekcja H - Hotele i restauracje; sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność; sekcja J - Pośrednictwo finansowe; sekcja K - Obsługa nieruchomości i firm; sekcja L - Administracja publiczna  i ochrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; sekcja M - Edukacja; sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; sekcje O+P+Q - Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.