Wykluczenie z rynku pracy

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis Link
27 Wskaźnik - Liczba bezrobotnych długotrwale i jej przeciętna dynamika Bezrobotni długotrwale (powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) według stanu średniorocznego z kwartalnych badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w wieku 15 lat i więcej (w tys. osób). Przejdź do wpisu
28 Wskaźnik udziału bezrobotnych długotrwale w liczbie osób bezrobotnych 
ogółem
Wskaźnik obliczany jest jako iloraz liczby osób długotrwale bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowych urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych bezrobotnych ogółem. Dane na dzień 31 XII bieżącego roku. Przejdź do wpisu
29 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Udział pracujących niepełnosprawnych w wieku 15-64 lata w ludności niepełnosprawnej ogółem w tym samym wieku (%); wg BAEL, przeciętne w roku. Wskaźnik ten jest procentowym udziałem liczby osób niepełnosprawnych pracujących w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych o stopniu  orzeczenia innym niż znaczny stopień niepełnosprawności. Przejdź do wpisu