Barometr zawodów

Barometr zawodów - to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników, sporządzona przez specjalistów z Publicznych Służb Zatrudnienia na poziomie powiatów oraz województwa. Prognoza wskazuje zawody, w których w najbliższym roku można spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na pracowników oraz te, w których znalezienie pracy będzie trudne. 

Prognoza powstaje w trakcie dyskusji grupowej (metodą „panelu ekspertów”), dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii uczestników obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pracodawców. W panelu bierze udział zazwyczaj od czterech do ośmiu osób: pracownicy powiatowych urzędów pracy: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami, organizację szkoleń, a także asystenci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) i liderzy klubów pracy, w większych miastach w przygotowanie prognoz włączają się pracownicy prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji posiadających wiedzę na temat lokalnego rynku pracy (m.in. pracownicy specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier).

Odpowiedzi pozwalają na zaklasyfikowanie profesji do jednej z trzech kategorii:

  • zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach − niewielka;
  • zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się);
  • zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

Więcej informacji na temat ,,Barometru zawodów” oraz jego wyników również w odniesieniu do innych województw, znajdą Państwo na stronie www.barometrzawodow.pl.

Zachęcamy Państwa do  zapoznania się z wynikami badań.