Demografia

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis Link
1a Wskaźnik obciążenia ludnością przedprodukcyjną (Wprzed)

Procentowy udział liczby osób w wieku 0-14 lat  w liczbie ludności w wieku 15-59 lat (dla kobiet) i 15-64 lata (dla mężczyzn) na dzień 31 grudnia bieżącego roku.

(Liczba osób w wieku produkcyjnym / Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym) * 100%

Przejdź do wpisu

1b Wskaźnik obciążenia ludnością poprodukcyjną (Wpo)

Procentowy udział liczby osób w wieku 60 i więcej lat (dla kobiet) i 65 lat i więcej (dla mężczyzn) w liczbie ludności w wieku 15-59 lat (dla kobiet) i 15-64 lata (dla mężczyzn) na dzień 31 grudnia bieżącego roku. 

(Liczba osób w wieku produkcyjnym / Liczba osób w wieku poprodukcyjnym) * 100%

Przejdź do wpisu

2 Wskaźnik płynności migracyjnej województwa

Iloraz liczby osób odpływających z terenu województwa zachodniopomorskiego poza jego terytorium do innych województw oraz liczby osób napływających  do województwa z terenu Polski. Obydwie zmienne dotyczą pomiarów migracji wewnętrznych ludności na pobyt stały według poprzedniego i obecnego województwa zamieszkania.

(Liczba osób napływających do województwa / Liczba osób odpływających z województwa) * 100%

Przejdź do wpisu

3 Wskaźnik płynności migracyjnej województwa dla ludności w wieku produkcyjnym

Iloraz osób w wieku produkcyjnym odpływających z terenu województwa zachodniopomorskiego poza jego terytorium do innych województw oraz liczby osób w wieku produkcyjnym napływających do województwa zachodniopomorskiego z terenu Polski.

(Liczba osób napływających do województwa w wieku produkcyjnym / Liczba osób odpływających z województwa w wieku produkcyjnym) * 100%

Przejdź do wpisu