Gospodarka regionalna

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis Link
21 Wskaźnik PKB per capita (Polska =100)

(Produkt Krajowy Brutto per capita dla Polski w roku t / Produkt Krajowy Brutto per capita dla województwa w roku t) x 100%

Przejdź do wpisu
22 Wskaźnik - Stopa inwestycji

(Produkt Krajowy Brutto w roku t / Nakłady inwestycyjne ogółem w roku t) x 100%

Przejdź do wpisu
23 Wskaźnik - Wydajność pracy (Polska=100)

(Liczba pracujących w roku t / Przychody z całokształtu działalności w roku t) x 100%

Przejdź do wpisu
24 Wskaźnik - Dochody wykonane ogółem JST per capita (Polska=100)

(Liczba ludności ogółem w roku t / Dochody wykonane ogółem w roku t) x 100%

Przejdź do wpisu
25 Wskaźnik obrotowości aktywów ogółem Wskaźnik stanowi stosunek przychodów z całokształtu działalności obliczanych przez GUS do aktywów ogółem. Dane na dzień 31 XII bieżącego roku
 

(Aktywa ogółem w roku t / Przychody z całokształtu działalności w roku t) x 100%
 

gdzie:

aktywa ogółem - suma wartości brutto środków trwałych i wartości aktywów obrotowych

Przejdź do wpisu
26 Wskaźnik - Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem (Polska=100) Wskaźnik ten jest ilorazem przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (bez wynagrodzeń za granicą). Analizowane są dane średnioroczne.
 

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GN w Polsce / przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GN w województwie) x 100%
 

Przejdź do wpisu