Edukacja

Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis  Link
4 Wskaźnik udziału ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey.

         

(średni stan liczby osób  / średni stan liczby osób z wykształceniem wyższym) x 100%

 

Przejdź do wpisu
5 Wskaźnik udziału ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem średnim (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym) Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey.
            

(średni stan liczby osób / (A +B + C)) x 100%
 

gdzie:

A - średni stan liczby osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym

B - średni stan liczby osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

C - średni stan liczby osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Przejdź do wpisu
6 Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (S&E) Udział absolwentów szkół wyższych na studiach pierwszego stopnia   (zawodowych), magisterskich jednolitych oraz drugiego stopnia  (magisterskich uzupełniających) z przyporządkowanych niektórych kierunków studiów i specjalności w ogólnej liczbie absolwentów.
 

(liczba absolwentów szkół wyższych ogółem / A) x 100%

 

gdzie:

A - absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych na kierunkach grupy kształcenia nauki biologiczne, fizyczne, matematyczno-statystyczne, informatyczne, inżynieryjno-techniczne, produkcja i przetwórstwo, architektura i budownictwo

Przejdź do wpisu
7 Wskaźnik kształcenia ustawicznego dorosłych Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u 
dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS jako udział osób w wieku 25-64 lata, uczących się i dokształcających w ludności ogółem w tej samej grupie wieku.
 
Przejdź do wpisu