Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Dodano przez: admin

Celem projektu Zobaczyć Świat jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania inicjatyw edukacyjnych, poprzez aktywne formy edukacyjne oraz integracje.

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich. Realizowane jest to poprzez poprawę dostępu do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz specjalistycznego wsparcia.

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia po ukończeniu kształcenia w koszalińskich szkołach zawodowych poprzez podniesienie jakości nauczania dzięki wdrożeniu innowacyjnego programu rozwojowego szkół.

ZAN - Zachodniopomorska Akademia Nauczyciela
Dodano przez: admin

Głównym celem jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do wymogów strategicznych kierunków rozwoju regionu i zapotrzebowania na nowe umiejętności prowadzące do podniesienia procesu nauczania oraz poprawy jakości zarządzania w systemie oświaty w województwie zachodniopomorskim.

SZUKAM - ZNAJDUJĘ - podniesienie umiejętności poszukiwania pracy
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów WSZ WZDZ w planowaniu kariery zawodowej poprzez aktywne sposoby poszukiwania pracy, wzmocnienie perspektyw znalezienia pracy przez absolwentów na lokalnym, regionalnym i niemieckojęzycznym rynku pracy.

STUDIA PODYPLOMOWE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI - z rozszerzonym programem obejmujących stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznych na Politechnice Szczecińskiej
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest zdobycie przez nauczycieli nowych kwalifikacji, które umożliwią rozpoczęcie nauki nowego przedmiotu, zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu kształcenia ustawicznego.

Przygotowanie do matury - szansa na lepsze jutro
Dodano przez: admin

Głównym celem jest podwyższenie wykształcenia ogólnego absolwentów szkół średnich poprzez przygotowania ich w formie szkolnej do zdania egzaminu maturalnego.

Otwarte umysły drogą do sukcesu - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów z terenu gminy Połczyn-Zdrój
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Połczyn- Zdrój ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Kształcenie szansą na lepsze jutro
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym co pomoże uczestnikom zdobyć nowy zawód oraz podnieść kwalifikacje.

Jak dobrze być przedszkolakiem - alternatywne formy edukacji przedszkolnej w gminie Dobra
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich.