STUDIA PODYPLOMOWE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI - z rozszerzonym programem obejmujących stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznych na Politechnice Szczecińskiej

Głównym celem projektu jest zdobycie przez nauczycieli nowych kwalifikacji, które umożliwią rozpoczęcie nauki nowego przedmiotu, zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu kształcenia ustawicznego.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu STUDIA PODYPLOMOWE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI - z rozszerzonym programem obejmujących stosowanie technik multimedialnych oraz eksperymentów chemicznychna Politechnice Szczecińskiej

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2. PROJEKTODAWCA Politechnika Szczecińska

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 października 2008 do 30 czerwca 2010

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zdobycie przez nauczycieli nowych kwalifikacji, które umożliwią rozpoczęcie nauki nowego przedmiotu, zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia oraz zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu kształcenia ustawicznego.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do 20 aktywnych zawodowo nauczycieli. Osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, które nie ukończyły studiów chemicznych

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Przygotowanie akcji promocyjno - informacyjnej (ulotki, plakaty, reklamy w regionalnej prasie, bezpośredni kontakt ze szkołami).Czteroosobowa komisja po przeanalizowaniu dokumentacji wyłoni 20 osób. Pod uwagę będzie brane m.in.: czy nauczyciel jest specjalistą w dziedzinie pokrewnej czy potrzebuje całkowitego przekwalifikowania, dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz dokument potwierdzający ukończenie kursu pedagogicznego.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

Realizacja studiów podyplomowych

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

  • Ukończenie studiów podyplomowych - 20 nauczycieli
  • Zdobyte uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu - 20 nauczycieli
  • Uzyskanie przez uczestników studiów pozytywnych ocen z przeprowadzonych zajęć (3 semestry zaliczeń)
  • Pozytywnie zdany w terminie egzamin dyplomowy zakończony obroną pracy dyplomowej, która uprawnia do nauczania chemii w szkole - 20 osób

Rezultaty miękkie

  • Zwiększenie motywacji nauczycieli i kadry systemu oświaty do kształcenia i doskonalenia się
  • Zwiększenie szans rozwoju indywidualnego, szczególnie w przypadku osób mniej zamożnych, które dotychczas nie mogły skorzystać z takiej formy podnoszenia swoich kwalifikacji
  • Zwiększenie szans na awans zawodowy
  • Podniesienie jakości procesu nauczania poprzez umiejętność wykorzystywania nowych technik w tym multimedialnych oraz eksperymentów szkolnych w procesie dydaktycznym, co niewątpliwie wpłynie na jego atrakcyjność

8. BUDŻET 271 963,44 zł

9. KONTAKT