Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich. Realizowane jest to poprzez poprawę dostępu do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz specjalistycznego wsparcia.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Wiem, potrafię, zdobędę - program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2. PROJEKTODAWCA Gmina Dobra

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU od 01 maja 2008 do 31 grudnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich. Realizowane jest to poprzez poprawę dostępu do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz specjalistycznego wsparcia.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum) z terenu Gminy Dobra.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Informacja o projekcie zostanie rozpowszechniona poprzez kolportaż plakatów i ulotek w szkole, instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy, ośrodkach zdrowia, parafiach, GCI. Rekrutacja wspomagana będzie także poprzez imienny mailing, ogłoszenia w lokalnej, bezpłatnej prasie, na gminnych tablicach ogłoszeń rozlokowanych w każdej miejscowości gminy, bezpośrednie kontakty z zainteresowanymi oraz za pośrednictwem nauczycieli. Informacje na temat projektu będą przekazane na zebraniach wiejskich oraz zebraniach szkolnych. Wiadomości o naborze będą przekazywane również w ramach ogłoszeń parafialnych oraz na stronie WWW projektu. Rekrutacja polega na wypełnieniu przez rodziców formularza zgłoszeniowego.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Festyn rozpoczynający projekt Witaj Szkoło!
 • Wyprawki dla uczestników projektu
 • Warsztaty grupowe dla 50 dzieci (12 spotkań po 2godziny na grupę)
 • Warsztaty indywidualne dla 20 (12 spotkań po 2 godziny na grupę)
 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla 100 dzieci (4 godziny w tygodniu)
 • Zajęcia specjalistyczne (kompensacyjno-korekcyjnych, logopedycznych itp.) dla 136 osób (grupy 2 osobowe, 4 godziny miesięcznie na grupę)
 • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (j. angielski, j. niemiecki, ICT, zajęcia matematyczno-przyrodnicze + zajęcia wspierające) dla 30 grup liczących po 10 osób
 • Zajęcia wspomagająco - artystyczno - sportowe dla 30 grup liczących po 10 osób
 • Utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery
 • Konferencja podsumowująca

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Utworzenie 5 Szkolnych Ośrodków Kariery
 • 300 dzieci z terenu gminy zostanie objętych modułowymi szkoleniami (kompetencje kluczowe + zajęcia artystyczne lub sportowe)
 • 50 dzieci zostanie objętych grupową terapią psychologiczno - pedagogiczną
 • 20 dzieci objętych zostanie terapią indywidualną
 • 136 dzieci skorzysta z zajęć specjalistycznych
 • 100 dzieci skorzysta z zajęć wyrównawczych

Rezultaty miękkie

 • Uświadomienie sobie korzyści wynikających z edukacji
 • Rozwój intelektualny, werbalny oraz społeczny dzieci uczestniczących w projekcie
 • Lepsze przygotowanie do dalszej edukacji
 • Podniesienie samooceny
 • Przełamanie barier psychologicznych w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną długofalowej perspektywie
 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji