SZUKAM - ZNAJDUJĘ - podniesienie umiejętności poszukiwania pracy

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów WSZ WZDZ w planowaniu kariery zawodowej poprzez aktywne sposoby poszukiwania pracy, wzmocnienie perspektyw znalezienia pracy przez absolwentów na lokalnym, regionalnym i niemieckojęzycznym rynku pracy.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu „SZUKAM - ZNAJDUJĘ - podniesienie umiejętności poszukiwania pracy

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2. PROJEKTODAWCA Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 września 2008 do 30 czerwca 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów WSZ WZDZ w planowaniu kariery zawodowej poprzez aktywne sposoby poszukiwania pracy, wzmocnienie perspektyw znalezienia pracy przez absolwentów na lokalnym, regionalnym i niemieckojęzycznym rynku pracy.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do uczniów klas I-III ZSZ WZDZ w Szczecinie w wieku od 16 do 19 lat.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Grupa docelowa jest rekrutowana na terenie ZSD WZDZ spośród wszystkich uczniów. Są oni informowani podczas lekcji wychowawczych o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Dodatkowo są rozpropagowane ulotki i plakaty informacyjne na terenie szkoły. Kolejnym etapem są kwestionariusze zgłoszeniowe i testy selekcyjne. Na lekcjach języka niemieckiego są przeprowadzane testy kwalifikacyjne ze znajomości tego języka.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • Opracowanie materiałów promocyjnych przez uczniów ZSZ WZDZ
 • Zajęcia związane z kształtowaniem umiejętności w języku niemieckim m.in. poprzez wyszukiwanie ofert i ogłoszeń w języku niemieckim, rozmowy telefoniczne dotyczące pracy, pisanie dokumentów wymaganych podczas ubiegania się o pracę, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, redagowanie umowy o pracę
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego ( działania związane z oceną własnych możliwości i predyspozycji, poznanie świata edukacji i pracy, planowanie kariery)
 • Zajęcia z poradnictwa zawodowego indywidualnego polegające na pomocy jednostkowej uczniom
 • Stworzenie biura projektu, w którym zespół projektowy będzie wykonywać zadania związane z prawidłową realizacją projektu

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Zrekrutowanie 60 uczniów
 • Uczestnictwo 30 uczniów w zajęciach związanych z kształtowaniem umiejętności w języku niemieckim
 • Uczestnictwo 30 uczniów w zajęciach z doradztwa zawodowego grupowego
 • Uczestnictwo 10 uczniów w zajęciach z poradnictwa zawodowego indywidualnego
 • Przeprowadzenie 210 godzin zajęć związanych z kształtowaniem umiejętności w języku niemieckim
 • Przeprowadzenie 140 godzin zajęć z doradztwa zawodowego grupowego
 • Przeprowadzenie 20 godzin zajęć z poradnictwa zawodowego indywidualnego
 • Pozytywna ocena 90% uczniów

Rezultaty miękkie

 • Poznanie systemu wartości w poszczególnych sferach życia, określenie zainteresowania i kierunków aktywności, stopnia rozumienia ról społecznych i zaangażowania w te role
 • Podniesienie umiejętności wykorzystania informacji, planowania i podejmowania decyzji, poznanie metod poszukiwania pracy, metod i standardów rekrutacji pracowników oraz umiejętności utrzymania pracy
 • Zwiększenie kompetencji językowych, celem znalezienia pracy w międzynarodowych firmach
 • Wzrost motywacji do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
 • Zwiększenie zaufania we własne możliwości
 • Podniesienie poczucia odpowiedzialności