Zobaczyć świat

Celem projektu Zobaczyć Świat jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania inicjatyw edukacyjnych, poprzez aktywne formy edukacyjne oraz integracje.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Zobaczyć świat

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2. PROJEKTODAWCA Gmina Świeszyno

PATNERZY Nadleśnictwo Tychowo

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU 01 kwietnia 2008 do 30 września 2008

4. CEL PROJEKTU

Celem projektu Zobaczyć Świat jest zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania inicjatyw edukacyjnych, poprzez aktywne formy edukacyjne oraz integracje. Do realizacji tego przyczyni się zapoznanie uczestników projektu z zakresem edukacji ekologicznej poprzez kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku, podejmowanie działań proekologicznych we własnym życiu i najbliższym otoczeniu. Projektodawca ma na celu także ukazanie zmian zachodzących w otaczającym środowisku pod wpływem negatywnych oddziaływań człowieka oraz wskazanie konkretnych form i możliwości w których obserwuje się korzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym a także kształcenie dociekliwości w poznawaniu tajemnic przyrody.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 9 do 12 lat, zamieszkałych w południowej części gminy Świeszyno (sołectwa: Zegrze Pomorskie, Niedalino, Kurozwęcz i częściowo Strzekęcino).

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Informacja o rekrutacji ogłoszona na stronach internetowych Gminy Świeszyno, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w sołectwie Zegrze Pomorskie i w szkole podstawowej w Zegrzu Pomorskim. Rekrutacji dokona nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zegrzu Pomorskim, pełniący rolę koordynatora projektu. Udział w projekcie będą miały dzieci, których rodzice złożą pisemną deklarację, w której wyrażą zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz zadeklarują się do przywożenia dzieci na zajęcia i odbierania dzieci po zajęciach.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Warsztaty ekologiczne - IV - VI 2008r. , 15 uczestników
 • Warsztaty plastyczne - IV-VI 2008r., 17 uczestników
 • Warsztaty historyczne - IV - VI 2008r., 18 uczestników
 • 5-cio dniowa wycieczka edukacyjno - integracyjna do Borów Tucholskich dla wszystkich uczestników warsztatów, tj. 50 osób - IX 2008r.

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych
 • Przeprowadzenie warsztatów plastycznych
 • Przeprowadzenie warsztatów historycznych
 • Organizacja wycieczki edukacyjno - integracyjnej
 • Albumy tematyczne i  prace uczestników projektu
 • Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie - certyfikaty znawcy poznawanych podczas zajęć regionów, umiejętności plastycznych i ekologicznych
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych podczas wycieczek krajoznawczo-ekologicznych
 • Rozwijanie zainteresowań historycznych podczas wycieczek

Rezultaty miękkie

 • Pobudzenie świadomości edukacyjnej
 • Zdolności komunikacyjne
 • Wzrost pewności siebie, umiejętności nawiązania kontaktu