Szkoły zawodowe dodają skrzydeł!

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia po ukończeniu kształcenia w koszalińskich szkołach zawodowych poprzez podniesienie jakości nauczania dzięki wdrożeniu innowacyjnego programu rozwojowego szkół.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Szkoły zawodowe dodają skrzydeł!

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2. PROJEKTODAWCA Gmina Miasto Koszalin

PATNERZY Politechnika Koszalińska

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU od 01 sierpnia 2008 do 31 grudnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia po ukończeniu kształcenia w koszalińskich szkołach zawodowych poprzez podniesienie jakości nauczania dzięki wdrożeniu innowacyjnego programu rozwojowego szkół. Realizowane to będzie poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół zawodowych, dzięki czemu z chwilą ukończenia szkoły uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy, rozwinięcie kompetencji kluczowych u uczniów szkół zawodowych, podniesienie atrakcyjności sposobu nauczania w szkołach zawodowych, podniesienie poziomu nauczania poprzez umożliwienie uczniom praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do poszczególnych działań projektu zostaną określone w szkolnych regulaminach. W przypadku zadań o charakterze międzyszkolnym, rekrutacja zostanie opracowana przez Urząd Miasta.

Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)

 • 3 kursy kierowania wózkami widłowymi
 • 3 kursy operatora żurawia
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu urządzeń i instalacji elektrycznej o napięciu 1kV
 • kurs spawalniczy
 • kurs udzielania pierwszej pomocy
 • zajęcia warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
 • zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne
 • zajęcia z autoprezentacji
 • kursu przygotowywania prezentacji multimedialnych
 • warsztaty ze sztuki komunikacji i negocjacji
 • udział w targach naukowych (poznanie nowych technologii), 5 wyjazdów
 • nauka programowania mikrokontrolerów oraz konstrukcji elektronicznej
 • zajęcia dotyczące projektowania inteligentnych instalacji elektrycznych, układów regulacji, napędów i sterowania
 • kurs z zakresu zdobienia wyrobów cukierniczych
 • doskonalące umiejętność garnirowania potraw
 • zajęcia z układania kwiatów
 • 2 wycieczki, mające na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technikami fryzjersko-kosmetycznymi
 • praktyki zawodowe
 • organizacja zajęć praktycznych w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • 7 szkół zawodowych wdroży program rozwojowy
 • 2100 uczniów szkół zawodowych zostanie objętych projektem
 • 270 osób uzyska dodatkowe kwalifikacje zawodowe
 • 140 osób ukończy kurs udzielania pierwszej pomocy
 • 520 osób ukończy zajęcia z języków obcych i przedmiotów matematyczno -przyrodniczych
 • 1200 osób .weźmie udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe
 • 30 osób pozna zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • 700 osób weźmie udział w zajęciach innowacyjnych
 • 105 osób weźmie udział w praktykach i zajęciach praktycznych

Rezultaty miękkie

 • podniesienie poziomu samooceny uczniów
 • rozwiniecie zainteresowań uczniów .wykraczających poza program nauczania
 • zwiększenie zdolności uczniów do zatrudnienia
 • rozwiniecie u uczniów kompetencji kluczowych
 • wzrost zainteresowania kontynuowaniem nauki na kierunkach technicznych

8. BUDŻET: 750 599,00 zł

9. KONTAKT