Kształcenie szansą na lepsze jutro

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym co pomoże uczestnikom zdobyć nowy zawód oraz podnieść kwalifikacje.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Kształcenie szansą na lepsze jutro

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

2. PROJEKTODAWCA Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima Krystyna Jaskuła - Majewska

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym co pomoże uczestnikom zdobyć nowy zawód oraz podnieść kwalifikacje. Celem jest również ugruntowanie pozycji zawodowej
i zdobycie doświadczenia. Realizacja projektu ma również na celu uzupełnienie wiedzy w formach pozaszkolnych przez osoby dorosłe.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do grupy 120 osób dorosłych, które zamieszkują tereny wiejskie, bądź mieszkają w gminach miejsko - wiejskich. Wśród tych osób będzie grupa beneficjentów, którzy są długotrwale bezrobotni, posiadają niskie kwalifikacje oraz są pracownikami sfery usług socjalnych.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Trzyetapowa rekrutacja osób, które podejmą kształcenie na kierunkach policealnych:

 • Absolwenci liceów
 • Osoby wytypowane z podopiecznych MOPSu
 • Osoby, które odpowiedzą na akcję promocyjną

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Kształcenie w Policealnej Szkole dla Dorosłych Optima na jednorocznym kierunku: asystent osoby niepełnosprawnej - 30 osób
 • Kształcenie na jednorocznym kierunku: opiekunka środowiska - 15 osób
 • Kształcenie w policealnej szkole na 3 semestralnym kierunku: technik BHP - 15 osób
 • Przeprowadzenie dwóch 105 godzinowych szkoleń z podstaw języka migowego - 30 osób
 • Przeprowadzenie dwóch szkoleń z terapii zajęciowej - 198 godzin - 30 osób
 • Przeprowadzenie dwóch 10 godzinowych szkoleń z zakresu autoprezentacji i kreatywności - 60 osób
 • Przeprowadzenie dwóch 10 godzinowych szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem - 60 osób
 • Przeprowadzenie dwóch 14 godzinowych kursów wolontariatu I stopnia- 50 osób
 • Zorganizowanie pracy na zasadach wolontariatu dla 10 osób

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Odbycie nauki i uzyskanie świadectw ukończenia szkoły policealnej - 60 Beneficjentów
 • Przystąpienie do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 20% grupy
 • Znalezienie pracy - 10% Beneficjentów
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w postaci wolontariatu - 10 kobiet
 • Uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej przez pracujące osoby dorosłe poprzez odbycie szkoleń z zakresu terapii zajęciowej oraz podstaw języka migowego
 • Utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia - 5 kobiet
 • Uzyskanie awansu zawodowego przez - 5 osób

Rezultaty miękkie

 • Wzrost samooceny uczestników projektu
 • Zmiana postawy z pasywnej na aktywną
 • Kontynuowanie kształcenia ustawicznego przez 10% uczestników projektu
 • Uzyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Poprawa wizerunku, autoprezentacji oraz poprawa samopoczucia

8. KONTAKT www.optima.szkola.pl