Przygotowanie do matury - szansa na lepsze jutro

Głównym celem jest podwyższenie wykształcenia ogólnego absolwentów szkół średnich poprzez przygotowania ich w formie szkolnej do zdania egzaminu maturalnego.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Przygotowanie do matury - szansa na lepsze jutro.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa działania 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

2. PROJEKTODAWCA „MENTOR" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem jest podwyższenie wykształcenia ogólnego absolwentów szkół średnich poprzez przygotowania ich w formie szkolnej do zdania egzaminu maturalnego.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do grupy 100 osób mających miejsce zamieszkania na terenie woj. zachodniopomorskiego wieku 25-64 lata bezrobotnych jak i pracujących. Niezbędnym warunkiem jest ukończenie szkoły średniej.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Beneficjenci rekrutowani są przez wnioskodawcę, który posiada bazę danych 150 absolwentów, którzy z różnych powodów nie zdali bądź nie przystąpili do egzaminu maturalnego. 80 z tych osób podpisało deklarację uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo została wysłana informacja do urzędów gmin, szkół średnich województwa oraz do Powiatowych Urzędów Pracy.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Najistotniejszym elementem projektu jest szkolenie, mające na celu przygotowanie beneficjentów ostatecznych do zdania egzaminu maturalnego. Realizowane jest w 5 grupach po 20 osób.
 • 2 razy w miesiącu zajęcia zaoczne z języka polskiego, języka angielskiego/niemieckiego oraz z przedmiotu dodatkowego
 • Przeprowadzenie 3 próbnych egzaminów maturalnych
 • Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania, środków dydaktycznych podnoszących efektywność kształcenia
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Liczba uczestników formy kształcenia - 100 osób
 • Ilość osób, które ukończyły szkolenie - 90%
 • Ilość osób, które uzyskały świadectwo maturalne - 70%
 • Ilość osób, które będą kontynuować dalszą edukację - 80%

Rezultaty miękkie

 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających zdać egzamin maturalny
 • Podniesienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie językiem polskim i językiem obcym zawodowym
 • Opanowanie umiejętności posługiwania się komputerem w sytuacjach życia codziennego i pracy zawodowej
 • Wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 • Wzrost świadomości potrzeby kształcenia ustawicznego
 • Wzrost zachowań przedsiębiorczych, motywacji do działania, zaufania we własne siły

8. KONTAKT www.matura.szczecin.pl