Jak dobrze być przedszkolakiem - alternatywne formy edukacji przedszkolnej w gminie Dobra

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Jak dobrze być przedszkolakiem - alternatywne formy edukacji przedszkolnej w gminie Dobra

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

2. PROJEKTODAWCA Gmina Dobra

PATNERZY Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU od 01 maja 2008 do 31 grudnia 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji przedszkolnej, wzrost kompetencji kadry dydaktycznej, przełamanie barier kulturowych dotyczących wczesnej edukacji. Do realizacji założonych celów przyczyni się zakładana w projekcie organizacja punktów przedszkolnych, przeszkolenie kadry tych ośrodków pod katem pracy z grupami różnowiekowymi oraz opracowanie i realizacja społecznej kampanii informacyjnej promującej wczesną edukację.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie gminy Dobra nie objętych edukacją przedszkolną, ich rodziców i pośrednio nauczycieli.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Rekrutacja grupy docelowej polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego przez rodziców, którego można złożyć w biurze projektu lub u sołtysów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności, zgodnie z zasadą równych szans i równości płci przyjmowane będą dzieci pięcioletnie, dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, dzieci niepełnosprawne, chłopcy i dziewczynki
w równych proporcjach. Rodzice potwierdzą udział dzieci w projekcie, złożeniem pisemnej deklaracji. Informacja o naborze dzieci zostanie umieszczona na stronie projektu. Rozpowszechniona będzie poprzez kolportaż plakatów i ulotek w instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy, ośrodkach zdrowia, parafiach, GCI. Rekrutacja wspomagana będzie także poprzez imienny mailing, ogłoszenia w lokalnej, bezpłatnej prasie, banery oraz bezpośrednie kontakty z zainteresowanymi. Informacje na temat projektu będą przekazane na zebraniach wiejskich oraz zebraniach szkolnych. Informacje o naborze będą przekazywane również w ramach ogłoszeń parafialnych.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Zajęcia przedszkolne - 6 punktów przedszkolnych (8 grup)
 • Kampania informacyjno - promocyjna

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Powstanie 6 punktów przedszkolnych
 • Utworzenie 8 grup przedszkolnych
 • Ponad 24% dzieci z gminy (120 osób)w wieku 3-5 lat zostanie objętych edukacją przedszkolną 80% ukończy roczną edukację
 • Wzrost o 26% wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego
 • Przeszkolenie 9 nauczycieli i 8 pomocników i koordynatora metodycznego
 • Zorganizowanie 130 godzin szkoleń dla nauczycieli
 • Zatrudnienie w ramach umowy o prace /zlecenie 9 nauczycieli i 8 pomocników nauczycieli
 • Zorganizowanie 8 grup warsztatowych dla rodziców
 • Przeszkolenie 120 rodziców
 • Zorganizowanie 40 godzin warsztatów dla rodziców
 • Zorganizowanie 2 imprez plenerowych
 • Zorganizowanie 6 spotkań informacyjnych

Rezultaty miękkie

 • Uświadomienie korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej
 • Rozwój intelektualny, werbalny oraz społeczny dzieci uczestniczących w projekcie
 • Lepsze przygotowanie do edukacji szkolnej
 • Wypromowanie „mody" na edukacje przedszkolna
 • Zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli
 • Poprawa zdolności nauczycieli do pozostawania w zatrudnieniu
 • Podniesienie samooceny
 • Przełamanie barier psychologicznych w środowiskach zagrożonych marginalizacja społeczna
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych
 • Wzrost zaangażowania rodziców i władz lokalnych w kreowanie polityki

8. KONTAKT www.dobreprzedszkole.org