2015

 

 

Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej.

Niniejszy raport zawiera wyniki badania pn. „Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej” przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w październiku i listopadzie 2014 roku.

W celu zdiagnozowania stanu i perspektyw zatrudnieniowych zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej postawiono 15 problemów badawczych zgrupowanych w następujących obszarach: potrzeby pracodawców w zakresie przygotowania zawodowego pracowników, potrzeby pracodawców w zakresie cech psychospołecznych pracowników, stan i perspektywy aktywności pracodawców w obszarze praktyk zawodowych i szkolnictwa wyższego, formy i bariery aktywności rekrutacyjnej pracodawców. Obszary te stanowiły wyznaczyły zasadniczą strukturę raportu.

Potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w zakresie zawodów, kwalifikacji i umiejętności.

Raport jest uzupełnieniem wiedzy nt. regionalnego rynku pracy i może być źródłem informacji niezbędnych do realizacji programów związanych z podniesieniem poziomu efektywności działań w zakresie wzrostu i promocji zatrudnienia, z uwzględnieniem podziału na podregiony (NUTS/NTS – 3).

Badanie miało na celu określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, wskazanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy oraz określenie zapotrzebowania na pracę w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.