Priorytet VIII

Czy wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za ewaluację projektu, monitoring wskaźników, rezultatów jest wydatkiem który można objąć pomocą publiczną w ramach realizowanych szkoleń z Poddziałania 8.1.1 i czy można go ująć w zadaniu realizacja szkoleń?

Czy w ramach Poddziałania 8.1.1 można zorganizować szkolenia obowiązkowe?

Czy osobom w ramach wsparcia typu outplacement w Działaniu 8.1.2 przewidzianym do zwolnienia, ale nie zwolnionym może być udzielone dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej?

Jakie są warunki rekrutacji dotyczące realizacji wsparcia typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2?

Jak powinna być pojmowana definicja „domownika” na potrzeby kwalifikowania uczestników projektu w ramach 8.1.2?

Czy w przypadku wynagradzania pracownika w formie dodatku specjalnego finansowanego z kosztów bezpośrednich lub pośrednich projektu wymagane jest prowadzenie ewidencji godzin czasu pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach danego projektu?

Proszę o wyjaśnienie stosunków pracy związanych z udziałem w projektach 8.1.2 PO KL?

Czy w przypadku wynagradzania pracownika w formie dodatku specjalnego finansowanego z kosztów bezpośrednich lub pośrednich projektu wymagane jest prowadzenie ewidencji godzin czasu pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach danego projektu

Proszę o wyjaśnienie możliwości kwalifikowania do projektu outplacementowego (Poddziałanie 8.1.2 PO KL) osób, których umowy o pracę na czas określony zostały rozwiązane wraz z upływem terminu, na jaki były zawarte.

Czy w przypadku uczestnictwa w szkoleniach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy kontraktowej (umowa cywilnoprawna), wkład prywatny w przypadku tych osób może być wniesiony w postaci ich wynagrodzeń czy też w formie gotówkowej?

Strona 3 z 6 stron  < 1 2 3 4 5 >  Ostatnia ›